Home

Zellkulturplatten

Produkte

Kugelmeiers Zellkulturplatten – Sphericalplate 5D (SP5D)

Kugelmeiers Zellkulturplatten – Sphericalplate 5D (SP5D)

Einheitliche, standardisierte Sphäroide kultivieren

patentierte Geometrie der Mikrowells